ZARZĄDZENIE Nr 5/2023
WÓJTA GMINY STAWIGUDA
z dnia 18.01.2023 r. 

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stawiguda
na rok szkolny 2023/2024

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stawiguda na rok szkolny 2023/2024, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom przedszkoli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2023
z dnia  18.01.2023 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stawiguda na rok szkolny 2023/2024

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 13.02.2023 r. – 24.02.2023 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
27.02.2023 r. – 10.03.2023 r. 1.08.2023 r. – 11.08.2023 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – prawo oświatowe
13.03.2023 r. – 17.03.2023 r. 16.08.2023 r. – 21.08.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 23.03.2023 r. 24.08.2023 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 23.03.2023 r. – 28.03.2023 r. 24.08.2023 r. – 25.08.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 5.04.2023 r. 28.08.2023 r.