SZANOWNI RODZICE,

Rekrutacji dokonuje się poprzez zalogowanie do systemu rekrutacji https:/stawiguda.formico.pl i wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek i załączniki należy wydrukować i dostarczyć do placówki (wnioski można wydrukować po zalogowaniu się do systemu).

Strona logowania umożliwia:

 • Wprowadzenie nowego wniosku/zgłoszenia z jednoczesnym założeniem konta,

część „Zarejestruj się”,

Do zalogowania się wymagane jest hasło dostępowe do systemu, utworzone przez osobę rejestrującą dane (rodzic/opiekun prawny)

Po zapisaniu danych w „Panelu podsumowania” należy pobrać wniosek wydrukować, podpisać i zanieść do przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w punkcie III wniosku

Niedostarczenie wniosku do przedszkola w określonym terminie 27.02-10.03.2023 roku spowoduje, że kandydat nie będzie brał udziału w elektronicznej rekrutacji

Link do Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stawiguda na rok szkolny 2023/2024:
Kliknij tutaj: Harmonogram

Poniżej linki do oświadczeń:

Poniżej linki do oświadczeń:

1. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka:https://docs.google.com/document/d/1lBe0HWpUWWkD9ayNEAV8tsZp_gR9UkqE/edit?usp=sharing&ouid=116514978116894769177&rtpof=true&sd=true

2.Oświadczenie  dotyczące uczęszczania przez rodzeństwo kandydata do przedszkola lub szkoły: https://docs.google.com/document/d/1VU1VMVkz5SwrcezbFWoTOGU1tCg47gkQ/edit?usp=sharing&ouid=116514978116894769177&rtpof=true&sd=true

3. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców kandydata do przedszkola: https://docs.google.com/document/d/1mf6lrIsL4vfg63nw-MhKwyEtpP02EHc0/edit?usp=sharing&ouid=116514978116894769177&rtpof=true&sd=true

4.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata: https://docs.google.com/document/d/1r4dO7z6ALJNxgAs1ewYCsaljbldLHgSM/edit?usp=sharing&ouid=116514978116894769177&rtpof=true&sd=true

Dodatkowe informacje:

 1. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIEJSCE W PRZEDSZKOLU

Do przedszkola może być przyjęte dziecko, które:

 • w roku 2023 kończy 3 lata (urodzone w roku 2020)
 • w roku 2023 kończy 4 lata (urodzone w roku 2019)
 • w roku 2023 kończy 5 lat (urodzone w roku 2018)
 • w roku 2023 kończy 6 lat (urodzone w roku 2017)

2. KRYTERIA REKRUTACJI

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI:

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Stawiguda.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Stawiguda, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata*,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 10 punktów.


Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe:

*wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH:

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (1),
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.),
 3. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 1),
 4. oświadczenie o objęciu dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

KRYTERIA WYMIENIONE W PUNKCIE 2 POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):

 1. oryginału,
 2. notarialnie poświadczonej kopii,
 3. odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 KPA,
 4. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

KRYTERIA WYMIENIONE W PUNKCIE 1,3 i 4 POTWIERDZA SIĘ OŚWIADCZENIAMI.

DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACYJI DO PRZEDSZKOLI:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr XXIII/259/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do przedszkoli i do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Stawiguda jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 1. dziecko, którego uczęszczanie do przedszkola jest wskazane z punktu widzenia społecznego (opinia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie) – 10 punktów,
 2. rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola do którego rodzic złożył dokumenty rekrutacyjne lub w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego, do przedszkola lub szkoły w tym zespole – 10 punków,
 3. dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 punktów,
 4. dziecko, którego jeden rodzic/prawny opiekun pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 5 punktów.

POTWIERDZENIE KRYTERIÓW DODATKOWYCH:

Ad.1 – opinia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie,

Ad.3 – od każdego z rodziców oświadczenie potwierdzające zatrudnienie, studiowanie, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub samo zatrudnienie.

JEŻELI PO PIERWSZYM I DRUGIM ETAPIE REKRUTACJI KILKU KANDYDATÓW UZYSKA IDENTYCZNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW KOMISJA REKRUTACYJNA
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZYJMIE DZIECI ZGODNIE Z POTRZEBAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSZKOLA

Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,
  w wyznaczonym terminie,
 • zwrócić się do Wójta Gminy Stawiguda właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia tych okoliczności Wójt Gminy Stawiguda korzysta z informacji,
do których ma dostęp z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane
w drodze wywiadu, do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci.

UWAGI:

 1. przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana kolejność zgłoszeń,
 2. wniosek w formie papierowej składa się w wybranej placówce.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PROWADZONEGO PRZEZ GMINĘ  STAWIGUDA NA ROK SZKOLNY 2023/2024
(do pobrania poniżej)
wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2023