O nas

Nasze przedszkole to bezpieczne, przyjazne i inspirujące miejsce dla dzieci. Jest w nim przestrzeń na pozytywny dialog pełen szacunku do dziecka i rodzica, kontakt z naturą, spotkania z niezwykłymi ludźmi i wycieczki.

Ważnym celem jest dla nas porozumienie z rodzicami i współdziałanie z nimi dla dobra dziecka i wszechstronnego rozwoju jego osobowości.

Pracujemy w oparciu o nową podstawę programową i przygotowujemy dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Poza programem wychowania przedszkolnego realizujemy: naukę czytania od 3 roku życia metodą symultaniczno-sekwencyjną opracowaną przez prof. Jagodę Cieszyńską, przygotowanie dzieci do edukacji matematycznej w oparciu o ,, Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, codzienny trening uważności, który rozwija u  dzieci koncentrację, reguluje emocje i wpływa na jakość ich relacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Przedszkole Niepubliczne ,,Bajka” ul Inżynierska 5/44 w Warszawie działająca na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez gminę Stawiguda.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

  • Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  • Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  • Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  • Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.