O nas

Nasze przedszkole to bezpieczne, przyjazne i inspirujące miejsce dla dzieci. Jest w nim przestrzeń na pozytywny dialog pełen szacunku do dziecka i rodzica, kontakt z naturą, spotkania z niezwykłymi ludźmi i wycieczki.

Ważnym celem jest dla nas porozumienie z rodzicami i współdziałanie z nimi dla dobra dziecka i wszechstronnego rozwoju jego osobowości)

Pracujemy w  oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego, którą realizujemy w sposób zróżnicowany i dostosowany do indywidualnych możliwości każdego przedszkolaka. Szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci. Dbamy o właściwe przygotowanie przedszkolaków do wejścia w nowe, coraz bardziej samodzielne życie. Kształtowanie dzieci, ich postaw oraz prawidłowych nawyków odbywa się poprzez specjalnie dobrane metody nauczania, a także poprzez budowanie relacji z rówieśnikami w czasie zabaw kierowanych przez nauczyciela oraz zabaw swobodnych.

Wzbogacamy program wychowania przedszkolnego wykorzystując różnorodne techniki i metody pracy z dziećmi m.in:

– „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,

– „Chronimy Dzieci”- program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,

– „Metodę symultaniczno-sekwencyjną” opracowaną przez prof. Jagodę Cieszyńską,

– „Odimienną metodę nauki czytania” wg. Ireny Majchrzak

– „Terapię baśnią” – metodę tą stosujemy w ramach relaksacji poobiedniej

– „Ruch rozwijający dla dzieci” wg. metody Weroniki Sherborne

– „Pedagogikę zabawy” (zabawy z chustą „Klanza”, z gumami sensorycznymi, bumbum rurkami)

– „Terapię Ręki”

– „Aktywne słuchanie muzyki” wg. koncepcji Batii Strauss

W pracy z dziećmi wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia Technologii Informacyjno- Komunikacyjnej takie jak: OZOBOTY, robot EMYS do nauki języka angielskiego,  tablice multimedialne oraz kodowanie na dywanie

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Przedszkole Niepubliczne ,,Bajka” ul Inżynierska 5/44 w Warszawie działająca na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez gminę Stawiguda.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

  • Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  • Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  • Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  • Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.